Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
31.1.2020 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

166 142,59 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

31.01.2020 o 09:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

31.01.2020 o 09:00 hod.

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás:
1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km
2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km.

Rozsah zákazky

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch a Zmluve o poskytovaní služieb

Druh zákazky

Služby

CPV

50230000-6 Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Informácia o požadovanom spôsobe predkladania ponúk

ponuky predkladať pre jednu alebo viacero častí

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Časti zákazky

Rozsah časti: Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky

Vyhodnotenie: najnižšia cena

Rozsah časti: Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Vyhodnotenie: najnižšia cena

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
10.2.2020
info o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf
10.2.2020
Odovodnenie nezrusenia pouziteho postupu.pdf
17.1.2020
Povodňový plán zabezpečovacích prác.zip
17.1.2020
Prevádzkový poriadok cyklotrasy.zip
17.1.2020
Sutazne podklady.docx
17.1.2020
Zadanie - Cyklistický chodník Nitra - Vráble III. etapa.xlsx
17.1.2020
Zadanie - Ponitrianska cyklomagistrala Dolne Krskany - Čechynce.xlsx