Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
11.2.2020 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

420 784,47 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

11.02.2020 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

11.02.2020 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

V rámci zmeny obsadenia objektu na iný účel - zdravotne postihnuté osoby je plánovaná rekonštrukcia týchto priestorov pre dané využitie. Jedná sa hlavne o komunikačný systém osôb a personálu tak, aby to vyhovovalo predpísaným normám a vzhľadom na konštrukčný systém objektu. V objekte sa plánuje okrem rekonštrukcie s doplnením zdravotechniky do izieb so zásobovaním pitnou vodou, umývadiel
s teplou a studenou vodou, vytvorenie priestorov pre upratovačky- šatňa, sociálne zariadenia, sklady, dezinfekčné miestnosti a pod.
V priestoroch prevádzky sa plánuje s bezbariérovými sociálnymi zariadeniami, miestnosťou izolačky so samostatným sociálnym zariadením, bezpodnetovými miestnosťami.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej, sprievodnej dokumentácie a zadania

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
14.1.2020
elektroinštalácia.zip
14.1.2020
EPS.zip
31.1.2020
Oprava SP.docx
14.1.2020
PBS.zip
31.1.2020
predlzenie lehoty na predkladanie ponuk a otvarania ponuk.pdf
25.2.2020
servis.copy@unsk.sk_20200225_103501.pdf
14.1.2020
STAV.zip
14.1.2020
Sutazne podklady.docx
21.1.2020
Tech. správy.zip
14.1.2020
UK VZT ZTI.zip
31.1.2020
Vysvetlenie SP V..pdf
21.1.2020
vysvetlenie UVO II.pdf
23.1.2020
vysvetlenie UVO III.pdf
29.1.2020
vysvetlenie UVO IV.pdf
17.1.2020
vysvetlenie UVO.pdf
14.1.2020
Zadanie - Rekonštrukcia KS „SOS“ Hurbanovo na špecializované zariadenie pre autistov.XLSX