Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
20.2.2020 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

405 951,58 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

20.02.2020 o 09:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

20.02.2020 o 09:00 hod.

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Stavba je členená na dva stavebné objekty:
SO 01- Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ul. Slovenská
SO 02- Stredisko PV Mladosť, ul. Bratov Baldigárovcov
Vytvoria sa nové šatne pre 10 dievčat a 8 chlapcov v jednej zmene. Úpravou spádovania časti komunikácie sa zabezpečí
pohyb pre imobilných.
Celkové dispozičné riešenie pracovísk praktického vyučovania je navrhnuté podľa poznatkov modernej gastronómie a
musí vyhovovať hygienickým a bezpečnostným predpisom určeným pre prípravu a výdaj jedál a nápojov.
Usporiadaním jednotlivých prevádzkových častí pracovísk pre žiakov, komunikácii a technologického vybavenia sa zaistí
plynulý priebeh a náväznosť pracovných postupov v jednotlivých pracovných úsekoch pracoviskách pre žiakov,
vzájomné pracovné napojenie, úspornosť, hygienu práce a vylúčenie kríženia čistej a nečistej prevádzky.

Rozsah zákazky

V rámci rekonštrukcie časti dispozičného riešenia a umiestnenia nových zariadení a prístrojov sa okrem stavebných prác
zrekonštruuje aj elektroinštalácia, rozvod studenej a teplej vody, odkanalizovanie, vykurovanie a príprava teplej vody a
plynoinštalácia. V potrebnom rozsahu sa rozšíri vzduchotechnika a klimatizácia.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Informácia o požadovanom spôsobe predkladania ponúk

ponuky predkladať pre jednu alebo viacero častí

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Časti zákazky

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
30.1.2020
PD zip.zip
30.1.2020
Priloha č. 1 - ZOD - Učíme sa pre prax - SOŠ hotelových služieb a obchodu NZ - časť I..docx
30.1.2020
Priloha č. 2 - ZOD - Učíme sa pre prax - SOŠ hotelových služieb a obchodu NZ - časť II..docx
30.1.2020
Sutazne podklady.docx
3.2.2020
Vysvetlenie SP I..pdf
30.1.2020
Zadanie.xlsx