Reverzná podlimitná zákazka

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
1.7.2019 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

384 958,26 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

STAVEBNÉ OBJEKTY:
- SO-01 – Poliklinika
- SO-02 – Služobný byt

JESTVUJÚCA STREŠNÁ KONŠTRUKCIA
- Stavebné objekty sú zastrešené plochou strechou. Plochá strecha objektu SO-01 je situovaná v rôznych výškových úrovniach.
- Nosnú časť striech (SO-01 a SO-02) tvorí železobetónová konštrukcia, na ktorú sú uložené vrstvy strešného plášťa.
- Pôvodná strešná krytina: asfaltová lepenka v 2 - 3 vrstvách
- Podľa záznam z merania únosnosti kotiev je možné v danom prípade použiť jestvujúcu konštrukciu zastrešenia pre účely kotvenia nového strešného plášťa. Objekt bol rozdelený na 8 častí od A do H.
- Na každej časti boli vyhotovené merania (6 meraní, spolu 48 meraní) s ťahovým prístrojom. Meranie vykonala firma EJOT Slovakia s.r.o.
- Z hore uvedeného vyplýva, že jestvujúca krytina striech bude zachovaná, na tú budú uložené navrhované vrstvy strešného plášťa.
- V časti exteriérovej chodby je nutné odstrániť jestvujúcu časť strešnej krytiny, teda asfaltovú lepenku a pomocnú drevenú konštrukciu.
- Na nosnú časť - železobetónová konštrukcia - budú vyhotovené nové vrstvy strešnej krytiny pomocou drevených hranolov a OSB dosiek.
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
- Atika stavebného objektu SO-01 bude zvýšená kvôli nedostatočnej výšky. Zvýšenie atiky je navrhnuté z pórobetónových tvárnic v jednej časti hrúbky 300 a v druhej časti hrúbky 200 mm a výšky 250 mm. Tvárnice je nutné osadiť celoplošným lepením a následne budú aj prikotvené pomocou závitových tyčí O14 do nosného podkladu jestvujúcej atiky.
- Nad zastrešením hlavného vchodu je nutné domurovať pruhy pod okenným otvorom. Domurovanie je navrhnuté z pórobetónových tvárnic šírky 150 mm. Tvárnice budú osadené na lepiacu maltu.
- Na strojovni výťahu podľa výkresov PD je nutné domurovať prah dverného otvoru z pórobetónových tvárnic, kvôli zníženiu výšky dverného otvoru.
- Atika stavebného objektu SO-02 bude zvýšená pomocou drevených hranolov rozmeru 150/100 mm. Hranoly budú prikotvené k existujúcej atike mechanicky, pomocou závitových tyčí O14 v

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
6.8.2019
Info o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf
10.6.2019
PD.zip
10.6.2019
SP.docx
24.6.2019
VYSVETLENIE 1 - odpoveď.pdf
10.6.2019
ZADANIE.xlsx
10.6.2019
ZOD - Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove_7.6.2019.docx