Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
12.6.2019 o 11:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

195 837,13 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Rekognoskácia cykloturistických trás v teréne, GPS zameranie navrhovaných cykloturistických trás, spracovanie zjednodušenej dokumentácie cykloturistických trás, legalizačné konanie k cykloturistickým trasám.
Výroba a montáž prvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“.
Obnova značenia legálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých cyklosmerovníkov, osadenie nových cyklosmerovníkov a chýbajúcich cyklosmerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodených prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“.
Vyznačenie nových legálne povolených cykloturistických trás a náučných cykloturistických trás, nové maľované značenie, osadenie nových cyklosmerovníkov, výroba a osadenie nových prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 „Cykloturistické značenie“.
Výroba a osadenie veľkoplošných máp v drevenom stojane.
Výstupný pasport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných a novovyznačených cykloturistických trás, ako aj osadených cyklosmerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác.
Aktualizácia, doplnenie, údržba cykloturistického portálu NSK (roky 2019, 2020, 2021).
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy

Rozsah zákazky

V zmysle Výzvy na predloženie ponuky, súťažných podkladov a návrhu zmluvy o dielo.

Druh zákazky

Služby

CPV

45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
15.7.2019
Odovodnenie nezrušenia použitého postupu.pdf
5.6.2019
Oznámenie o zmene termínu otvárania ponúk.pdf
30.5.2019
Rozpis položiek v zmysle špecifikácie.xlsx
15.7.2019
Výsledok vyhodnotenia ponúk podľa § 55.pdf
30.5.2019
Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK 2019 - 2021.docx