Reverzná podlimitná zákazka

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
6.6.2019 o 13:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

331 544,60 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky sú búracie práce, stavebné úpravy, klampiarske konštrukcie, bleskozvod, podstrešné rímsy, nová
kanalizácia, stavebné úpravy - strecha.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej a sprievodnej dokumentácie a Zmluvy o dielo.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
13.6.2019
info o vysledku.pdf
16.5.2019
projektova a sprievodna dokumentacia.zip
16.5.2019
Sutazne podklady.docx
16.5.2019
Zadanie.xls