Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
13.5.2019 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

299 375,44 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

PD rieši zníženie energetickej náročnosti budovy kaštieľa v areály ZSS BARACHA Bardoňovo, zlepšenie energetickej náročnosti bude dosiahnuté pomocou nasledujúcich opatrení:Zateplenie stien a striech, Inštalácia rekuperačného vetrania. Ďalej bude zrealizovaná výmena jestvujúceho krovu a strešnej krytiny ktorá je v zlom stavebne technickom stave. Ku kaštieľu je pripojená prepojovacia chodba, ktorá bude zrekonštruovaná, zateplená, vymenené okná a zastrešená novou pultovou strechou. Pôvodná strecha je manzardová, tepelná izolácia – kamenná vlna, strešná krytina plechová. Pôvodné omietky, obklady a nátery fasády objektu sú v zlom technickom stave, ktoré sú miestami odpadnuté, obsahujú trhliny, celkovo sú opotrebované. Pôvodné drevené okná ostali na spojovacej chodbe v zadnej časti a budú vymenené za nové plastové s trojskom. Podľa požiadavky investora sú navrhnuté opravy všetkých fasád s kontaktným zateplením a úpravou fasády. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
2.5.2019
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkldanie ponúk.pdf
11.4.2019
PD.zip
2.5.2019
SP - Baracha Bardoňovo oprava 34.docx
11.4.2019
SP - Baracha Bardoňovo.docx
11.4.2019
Stavebné povolenie.pdf
5.6.2019
Výsledok vyhodnotenia ponúk podľa § 55.pdf
2.5.2019
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov I.pdf
11.4.2019
zadanie s vv bez cien.xlsx