Reverzná podlimitná zákazka

Prebieha vyhodnocovanie

Termín predkladania ponúk
20.5.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

1 368 030,33 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

20.05.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je zateplenie objektu (stien a strešného plášťa) budovy Spojenej školy v Nových Zámkoch, výmena výplní okenných a dverných otvorov v celom obvodovom plášti, hydraulické vyregulovanie systému ústredného vykurovania. Existujúci objekt je dvoj a trojpodlažný s plochou rovnou strechou. Objekt je opláštený pórobetónovými panelmi, nosnú konštrukciu tvorí montovaný železobetónový skelet Priemstav, zastrešený je plochou strechou s PPS panelmi a asfaltovou krytinou. Výplne otvorov tvoria prevažne drevené zdvojené okná, v menšej časti vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. V telocvični sa nachádzajú sklobetónové výplne.

Rozsah zákazky

V zmysle ZoD a projektovcej dokumentácie

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie