Verejná súťaž

Vyhodnotené - pripravuje sa zmluva

Termín predkladania ponúk
25. 7. 2019 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

654 716,58 EUR

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení a IKT do dielní a odborných učební pre SOŠ
polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu
funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.

Rozsah zákazky

Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v Súťažných podkladoch a Zmluve.

Druh zákazky

Tovary

CPV

39162200-7 Učebné pomôcky a zariadenia

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Informácia o požadovanom spôsobe predkladania ponúk

ponuky predkladať pre jednu alebo viacero častí

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Časti zákazky

Rozsah časti: Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Vyhodnotenie: najnižšia cena

Rozsah časti: Podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Vyhodnotenie: najnižšia cena

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy dokumentu
3. 9. 2019
info o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf
27. 6. 2019
Navrh na plnenie kriterii časť_1.xlsx
27. 6. 2019
Navrh na plnenie ktirerii časť_2.xlsx
29. 7. 2019
oznamenie o zruseni VO - cast I. - UVO.pdf
27. 6. 2019
Priloha č. 1 - Časť I. Opis predmetu zákazky.docx
27. 6. 2019
Priloha č. 2 - Časť II. Opis predmetu zákazky.docx
27. 6. 2019
Sutazne podklady.docx