Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
13.2.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

416 390,17 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

13.02.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

13.02.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Investičná akcia je v zmysle projektovej dokumentácie členená na dva stavebné objekty:
SO.01 - Rekonštrukcia pôvodnej telocvične
SO.02 - Prístavba sociálneho zázemia

Objekt: SO. 01

Objekt SO.01 je jednopodlažná stavba, pozostávajúca z telocvičnej haly a sociálneho zázemia priamo prepojený s budovou školy. Rekonštrukčné práce na danom objekte budú pozostávať najmä z nasledovných prác:

- nové omietky + kompletné zateplenie stien, vysprávky a oprava ríms – nefunkčné zvody
- zateplenie a úprava strechy(vybúranie atiky, nový detail riešenia rimsy), nový odkvapový
systém
- bleskozvod
- nová odpružená podlaha(roštová), hydroizolácia
- kompletná úprava omietok (steny, stropy), sanácia železobetónového stropu
- elektroinštalácia
- rozvody kúrenia a výmena vykurovacích telies
- nové roštové kryty radiátorov
- VZT – odsávacie jednotky


Objekt: SO. 02

Objekt SO.02 je v zmysle projektovej dokumentácie jednopodlažná budova riešená ako novostavba priamo prepojená s pôvodnou telocvičňou (objekt SO.01) Stavebné práce na novostavbe sociálneho zázemia budú nasledovné:

- zemné práce (výkop základových pásov, odkopávky a prekopávky)
- betonáž základových pásov, dosiek výstuž základových pásov, ,
- nosné murivo z tehál pálených, preklady keramické (železobetónové),
- dodávka a montáž stropnej konštrukcie a stužujúcich vencov
- úpravy povrchov (vnútorné omietky, vonkajšie omietky so zateplením), podlahy
- izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné izolácie striech a podláh
- obklady a dlažby
- zdravotechnika a vykurovanie
- dodávka a montáž stolárskych výrobkov (dvere a okná)
- maľby a nátery

Objekt SO.03 Spevnené plochy a oplotenie nie je predmetom realizácie, a preto nebude zahrnutý do rozpočtu.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej dokumentácie

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie