Reverzná verejná súťaž

Ukončené

Termín predkladania ponúk
18.12.2018 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

2 374 317,07 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

18.12.2018 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

12.12.2018 o 10:00 hod.

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom verejného obstarávania pre Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK), resp. organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - je výber dodávateľa poistných služieb pre vlastné organizácie (ÚNSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK) na účely poistenia:

Časť I.: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Časť II.: Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Výsledkom verejnej súťaže bude
I. časť - "Rámcová dohoda pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu“ uzatvorená v súlade s ustanovením §11 Zákona a § 788 nasledovné Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení
II. časť - "Rámcová dohoda pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“ uzatvorená v súlade s ustanovením §11 Zákona a § 788 nasledovné Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Rozsah zákazky

Rozsah predmetu obstarávania tvorí poistenie majetku, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK, poistenie motorových vozidiel (havarijné poistenie), poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb prepravujúcich sa v motorových vozidlách pre NSK resp. pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Poistenie sa vzťahuje na majetok a motorové vozidlá vo vlastníctve NSK resp. organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.
Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na:
NSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK
Poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu sa vzťahuje na štatutárneho zástupcu NSK

Druh zákazky

Služby

CPV

66510000-8 Poisťovacie služby

NUTS

SK,SK023

Informácia o požadovanom spôsobe predkladania ponúk

ponuky predkladať pre jednu alebo viacero častí

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Časti zákazky

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
11.12.2018
Vysvetlenie SP.zip