Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Podpísaná zmluva

Termín predkladania ponúk
19.12.2018 o 12:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

1 366 686,50 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom obstarávania je komplexná obnova fasády objektu vrátane sokla, ozdobných ríms, strešných pylónov a štítu. Opis predmetu zákazky:
SO 01 Objekt A (hlavná budova):
- komplexná obnova fasády objektu v rátanie sokla, ozdobných ríms, strešných pylónov a štítu,
- kompletne budú obnovené i všetky okná a dvere,
- strecha nad celým objektom bude tiež zrekonštruovaná – hlavná strecha bude opravená, vymenené nenávratne poškodené kusy krovu, vymenená strešná krytina vrátanie bleskozvodov,
- vedľajšie strechy prístavkov budú tiež opravené s výmenou krytiny,
- klampiarske výrobky budú nové vrátanie replík strešných kotlíkov a šišiek,
- v rámci vnútornej rekonštrukcie bude zrekonštruovaný kompletne celý systém vykurovania a vybudovaná nová kotolňa v suteréne.

SO 02 Objekt E ( dom riaditeľa):
- komplexná obnova fasády objektu v rátanie sokla, ozdobných ríms,
- kompletne budú obnovené i všetky okná a dvere,
- strecha nad celým objektom ostáva jestvujúca.

SO 03 – Oplotenie:
- PD rieši obnovu muriva ako aj pletivových výplní,
- časť oplotenia, ktorá bola v minulosti asanovaná bude obnovená.

Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a sprievodnej dokumentácii

Rozsah zákazky

Podľa sprievodnej dokumentácie a zmluvy o dielo

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
10.12.2018
Vysvetlenie SP I.pdf