Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Ukončené

Termín predkladania ponúk
12.6.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

549 148,27 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

12.06.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

12.06.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Riešený objekt sa nachádza v existujúcom areáli Polikliniky NSK Šaľa – blok E – bývalá Detská poliklinika. Predmetom rekonštrukcie je budova súp. č. 833 na pozemku parc. č. 2079, 2090, 2091/1 v k. ú. Šaľa.
Stavebné úpravy zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu objektu, prispôsobenie vnútornej dispozície potrebám užívateľov v súlade so stanovenými štandardami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvorenie priestorových podmienok pre moderné ambulancie a zázemie lekárov, poskytovanie sociálnych služieb a vytvorenie bezbariérových prístupov.

Predmet zákazky pozostáva z búracích prác vnútorných nenosných priečok, drobných interiérových konštrukcií, demontáže fasádnych okien, dverí, vybúrania otvorov vo fasáde, demontáže strešnej hydroizolačnej vrstvy a tepelnej izolácie, výmeny všetkých ležatých a vertikálnych stúpačiek splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane rozvodov vodoinštalačných rozvodov a rozvodov ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Nosný systém tvorí železobetónov

Rozsah zákazky

Rozsah zákazky je v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno