Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Zrušené

Termín predkladania ponúk
3.12.2018 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

484 237,88 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

03.12.2018 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

27.11.2018 o 23:30 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Cieľom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu výmenou okenných a dverných otvorov, kovových presklených stien a zateplením obvodového plášťa. Zateplením obvodového plášťa a príslušnými stavebnými úpravami sa zvýšia úžitkové a kvalitatívne vlastnosti objektu. Stavebné zásahy do pôvodnej dispozície sú minimálne a obnovou nedochádza k zmene účelu objektu. Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu v súlade s doplňujúcou technickou správou k PD a odsúhlasenou PD. Bližšie informácie sú uvedené v SP.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
24.10.2018
Dokumenty.zip
9.1.2019
Info o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf
20.11.2018
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk.pdf
24.10.2018
SO - 01 architektúra.zip
24.10.2018
SO - 01.zip
24.10.2018
SO - 02 architektúra.zip
24.10.2018
SO - 02.zip
24.10.2018
SO - 03 architektúra.zip
24.10.2018
SO - 03.zip
24.10.2018
SO - 04 architektúra.zip
24.10.2018
SO - 04.zip
24.10.2018
Súťažné podklady EL.docx
31.10.2018
Vysvetlenie k SP-1.pdf
15.11.2018
Vysvetlenie k SP-2.pdf
19.11.2018
Vysvetlenie k SP-3.pdf
19.11.2018
Vysvetlenie k SP-5.pdf
19.11.2018
Vysvetlenie k SP-6.pdf
27.11.2018
Vysvetlenie k SP-7.pdf
27.11.2018
Vysvetlenie k SP-8.pdf
15.11.2018
Vysvetlenie k SP - 4.pdf
24.10.2018
ZADANIE-editovateľne.zip