Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
4.6.2019 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

1 460 207,46 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

04.06.2019 o 09:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

04.06.2019 o 09:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa Gymnázia Golianova 68 v Nitre, s cieľom znížiť energetickú
náročnosť objektu, pôdorysne členeného do tvaru písmena ,,H ,, s rozmermi cca 110 x 50,50 m a výšky 15,20 m.
Nosný systém tvorí železobetónový skelet, obvodové murivo je z pórobetónových panelov hr. 220 mm predsadených
pred nosný systém, pričom štítové steny sú zdvojené pórobetónové panely hr. 160 mm s tepelnou izoláciou EPS hr. 20
mm. Objekt má dva hlavné, 12 vedľajších vstupov a max. 4. NP. Celý objekt je rozdelený na sedem častí A- G, pričom časť
objektu A, B, C, D, F a G má plochú strešnú konštrukciu zo stropných panelov PZD hr. 200 mm, škvarového násypu,
plynosilikátových panelov hr. 150 mm a krytiny z asfaltových pásov. Okolo striech je nízka oplechovaná atika.
Šikmá strešná konštrukcia časti objektu E - telocvične, pozostáva z oceľových väzníkov a plechovej krytiny. Odvodnenie
je pozdĺžnymi žľabmi z pozinkovaného plechu.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v SP.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
23.5.2019
VYSVETLENIE 1_odpoveď.doc Vysvetlenie SP