Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
17.4.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

1 540 026,67 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

17.04.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

17.04.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky


Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne sídli v historickom centre mesta Komárno. Areál gymnázia pozostáva z dvoch budov, z historickej hlavnej budovy školy a zo samostatnej budovy telocvične.


Budova školy má jedno podzemné, tri nadzemné podlažia a podkrovný priestor. Náklady na vykurovanie objektu sú v dôsledku veľkých tepelných strát vysoké a škola ich nestačí hradiť z pridelených finančných prostriedkov. Pri realizácii úprav bude potrebné dodržať požiadavky Krajského pamiatkového úradu v Nitre, ktorý stanovil zachovanie pôvodnej fasády a vyhotovenie verných kópií okenných a dverných otvorov. Zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových stien bude možné zabezpečiť iba aplikovaním thermo omietky a reštaurátorskou a umelecko – remeselnou obnovou uličnej fasády, pretože objekt školy sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Budova telocvične je samostatne stojaci jednopodlažný objekt postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, čiastočne podpivničený a zastrešený plochou nepochôdznou strechou. Náklady na vykurovanie objektu sú tiež veľmi vysoké. Zateplením fasády a strechy, výmenou okien a vonkajších dverí a výmenou pôvodných svietidiel za LED svietidlá sa zlepšia tepelno-technické a stavebnotechnické vlastnosti budovy a dosiahne sa výrazná úspora energií.
Realizácia „Zníženia energetickej náročnosti budovy Gymnázia Hansa Seyeho s VJM v Komárne“ je rozdelená na dva stavebné objekty:
SO 01 – Budova školy.
SO 02 – Budova telocvične.

Rozsah zákazky

Práce na SO 01 - Budova školy budú pozostávať:
1. Rekonštrukcia fasády.
2. Výmena výplní otvorov.
3. Ústredné vykurovanie.
4. Umelé osvetlenie a elektroinštalácia.

Práce na SO 02 - Budova telocvične budú pozostávať:
1. Rekonštrukcia a zateplenie fasády.
2. Zateplenie strechy.
3. Výmena výplní otvorov.
4. Umelé osvetlenie.Rozsah zákazky vymedzený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie