Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
24.4.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

530 915,59 EUR

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prác je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako – autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov.
Budova bola postavená v období 27.3.1913 - 29.11.1913 v historizujúcom slohovom poňatí a nachádza sa v centre mesta na Palatínovej ulici č.13.
Objekt je čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, strecha je manzardová, z časti dodatočne zabudovaná a využívaná na skladovanie. Pôdorys je tvaru “ L “ - s rozmermi 37,4 x 22,0 a 43,6 x 10,5 m. Bola stavaná tradičnou technológiou z tradičných stavebných materiálov. Zvislé konštrukcie sú murované z tehál, hrúbka stien je 300 – 800 mm. Steny v suteréne sú murované, v podkroví sú pôvodné murované steny a deliace steny depozitov majú drevenú nosnú konštrukciu a drevotrieskový obklad. Vodorovné konštrukcie sú z drevených a kovových stropníc. Nad veľkou sálou sú kovové priehradové nosník

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45212313-3 Stavebné práce na múzeách

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
15.4.2019
2-Vysvetlenie 2_odpoveď.pdf
15.4.2019
3-Vysvetlenie_3-odpoveď.pdf
17.4.2019
4-VYSVETLENIE 4_odpoveď.pdf
3.4.2019
DOPLNENIE SP 1.pdf
2.4.2019
PD Podunajske muzeum Komarno.zip
2.4.2019
SP.docx
2.4.2019
Zadanie - výkaz výmer.zip
2.4.2019
ZOD -s prílohami.docx