Reverzná verejná súťaž

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
10.4.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

5 833 333,33 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

10.04.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

10.04.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby pod súhrnným názvom: „ Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2019 “. Podrobná špecifikácia je uvedená v Tab. č. 2 v súťažných podkladoch s uvedením druhu a rozsahu opráv. Cestné úseky sú rozdelené podľa jednotlivých stredísk Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s.: Stredisko Nitra, Stredisko Nové zámky, Stredisko Topoľčany, Stredisko Levice, Stredisko Komárno.

Rozsah zákazky

Predmetom opráv je 33 cestných úsekov. Podrobná špecifikácia je uvedená v Tab. č. 2 v súťažných podkladoch s uvedením druhu a rozsahu opráv.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45233140-2 Práce na ceste

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie