Reverzná verejná súťaž

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
18.2.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

609 506,00 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

18.02.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

11.02.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Cieľom verejného obstarávateľa – Nitrianskeho samosprávneho kraja, resp. organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - je výber dodávateľa poistných služieb pre vlastné organizácie (ÚNSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK) na účely poistenia motorových vozidiel NSK formou verejného obstarávania.

Rozsah zákazky

Zákazka nebude rozdelená na časti:
Časť II.: Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Druh zákazky

Služby

CPV

66514110-0 Poistenie motorových vozidiel

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie