Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
3.7.2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

511 596,20 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

03.07.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

03.07.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom realizácie je v areáli, resp. dotknutých objektoch stavebnými úpravami zriadiť nové dielne pekárenskej a
cukrárenskej výroby, nové šatne pre žiakov a zariadiť nové priestory novými modernými strojmi a zriadeniami pre
praktické vyučovanie. Samostatnou kapitolou v rekonštrukcii objektu je zabezpečenie bezbariérového prístupu detí s
obmedzenou schopnosťou pohybu od hlavného vstupu na prízemí, vrátane exteriérového vstupu do priestorov SOŠP na
prízemí a na 1. poschodí. Vykonaná bude rekonštrukcia vstupného priestoru s novou rampu, výmena nevyhovujúcich
výplní otvorov zasklené steny v trase a inštalácia dvoch schodiskových plošín v interiéri.
Viac informácii je uvedených v súťažných podkladoch.

Rozsah zákazky

Podľa projektovej dokumentácie a zadania

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno