Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
28. 12. 2018 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

241 500,23 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

28.12.2018 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

19.12.2018 o 23:30 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Objekt sa slúži ako školská budova. Konštrukčný systém je pozdĺžna stenová sústava, steny sú z tehlového muriva, stropy sú železobetónové, krov drevený, krytina škridlová. Výplne vonkajších otvorov sú drevené s dvojitým zasklením.
Na objekte školy sa rieši výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu a zároveň ochrana konštrukcie a zlepšenie architektonického pôsobenia objektu.

SO´-01 – Objekt budovy školy a administratívna prístavba
• Výmena pálenej krytiny šikmej strechy starej budovy školy, vrátane výmeny klampiarskych konštrukcií a dažďových žľabov a zvodov
• Zosilnenie, vyrovnanie konštrukcie krovu a výmena poškodených častí konštrukcie krovu
• Búranie komínov a vikierov starej budovy školy
• Osadenie strešných okien
• Výmena bleskozvodu
• Zateplenie podlahy podkrovia starej budovy školy
• Nové markízy
Búracie práce:
Búracie práce budú uskutočňované na šikmej streche – rozobratie a odstránenie strešnej krytiny, odstránenie latovania, odbúranie murovaných komínov nad podlahou podkrovia, demontáž strešných vikierov a jestvujúcich prístreškov.
Výmena strešnej krytiny:
Odstránení sa pôvodná jestvujúca krytina aj s latovaním, zosilnenia sa krokvy pridaním fošní, ktoré budú upevnené na hornej strane krokiev svorníkmi. Vyhotoví sa nové kontralatovania, latovanie, izolácia a krytina. Pre zaistenie odvetrania podstrešného priestoru sa umiestnia odvetrávacie škridle pri hrebení a pri odkvape súvislou vzduchovou medzerou opatrenou sieťkou proti hmyzu. Vyhotoví sa zateplenie podlahy povalového priestoru tepelnou izoláciou na báze minerálnych vlákien, ktorá bude umiestňovaná medzi hranoly, na ktorých bude vyhotovená pochôdzná lávka. Ako krytina bude použitá keramická krytiny – bobrovka na husté latovanie. Súčasťou krytiny budú aj zachytávače snehu.
Pri vstupoch do suterénu sa vyhotovia markízy drevenej konštrukcie so škrídlovou krytinou - bobrovka, rovnaká ako bude použitá na streche.
Klampiarske konštrukcie

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy dokumentu
28. 11. 2018
CD.zip
19. 12. 2018
Priloha 1 k Vysvetleniu SP.pdf
19. 12. 2018
Príloha 2 k Vysvetleniu SP.pdf
28. 11. 2018
SP.docx
19. 12. 2018
VYSVETLENIE SP-1.pdf
28. 11. 2018
ZADANIE.xls
2. 5. 2019
ZMLUVA.pdf