Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
9.10.2018 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

518 606,82 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

09.10.2018 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

03.10.2018 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Opis predmetu zákazky:
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 01 Školská časť kŕčky A, B, D a vstupná časť
SO 02 Telocvičňa- pavilón praxe
Predmetom pre stavebné úpravy na objekte SO - 01 v rozsahu:
Kŕčok A
Kŕčok A, slúži ako veterinárna ambulancia a ako učebňa vyučovania praktických cvičení, kde je nutné vykonať stavebné úpravy tak, aby vznikli nepriechodné miestnosti a zväčšila sa ich kapacita. Stavebnými úpravami sa získa samostatná miestnosť pre ambulantnú časť a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako operačná sála.
Na skvalitnenie vyučovania praktických cvičení sa plánuje zriadiť miestnosť určená na sušenie byliniek. Na zriadenie takejto sušiarne je potrebné zrekonštruovať sklad pri školskej záhrade - potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov a s tým súvisiace stavebné práce - výmena okenných otvorov v priestoroch krčku - sušiareň bylín, úpravy v priestore interiéru, omietky opravovaných častí, podlahy, napojenie stropných svietidiel v nových podhľadoch, realizovaním novej elektroinštalácie, realizácia rozvodov elektro s umiestnením vedenia pod omietku a po povrchu v lištách, práce obkladové v miestnostiach podľa projektovej dokumentácie, výmena vykurovacích telies za nové, radiátory, doplnenie schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu. V miestnosti sušiareň bylín je riešené vetranie a komerčná sušiareň na ovocie, zeleninu, bylinky, ktorá bude v tejto miestnosti zabudovaná. V miestnosti operačná sála je navrhnuté klimatizačné zariadenie, ktorá bude zabezpečovať chladenie a vykurovanie miestnosti.
Kŕčok B
Kŕčok B, slúži ako chemické a veterinárne laboratórium. Stavebné úpravy vnútorných priestorov chemického a veterinárneho laboratória spočívajú vo vybúraní priečky, čím sa dosiahne zväčšeniu priestoru. S uvedenými zmenami súvisí rekonštrukcia rozvodov vody, zemného plynu, elektrickej energie a rozvodov odpadu. Výmena podlahovej krytiny za novú dlažbu, ktor

Rozsah zákazky

V sulade s PD a výkazom výmer

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
8.10.2018
29-2017 - (SO01A) 1.Krčok A - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8.10.2018
29-2017 - (SO01B) 2.Krčok B - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8.10.2018
29-2017 - (SO01D) 3.Krčok D - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8.10.2018
29-2017 - (SO01vstup) 4.Vstupné schodisko 1.NP-Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8.10.2018
29-2017 - (SO02) 5. Telocvičňa,pavilón praxe - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8.10.2018
Architektúra.zip
2.5.2019
DOKUMENTY PO PODPISE ZMLUVY.zip
8.10.2018
Elektro.zip
8.10.2018
Krycí list.xls
8.10.2018
Rekapitulácia objektov stavby.xls
8.10.2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA -krčok A.pdf
8.10.2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA -krčok D.pdf
8.10.2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA-krčok B.pdf
8.10.2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA-SO 02 pailon praxe.pdf
8.10.2018
Súťažné podklady a výzva_doplnenie.pdf
8.10.2018
Súťažné podklady_ Rekonštrukcia priestorov_ SOŠ veterinárnej v Nitre.pdf
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK A.docx
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK A.pdf
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK B.docx
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK B.pdf
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK D.docx
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK D.pdf
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 02 Telocvičňa -PAVILON PRAXE.docx
8.10.2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 02 Telocvičňa -PAVILON PRAXE.pdf
8.10.2018
Technické správy.zip
8.10.2018
Vykurovanie_vodovod_kanal_plyn.zip
8.10.2018
VZT -zoznam strojov a zariadení.docx
8.10.2018
VZT -zoznam strojov a zariadení.pdf