Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
9. 10. 2018 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

518 606,82 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

09.10.2018 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

03.10.2018 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Opis predmetu zákazky:
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
SO 01 Školská časť kŕčky A, B, D a vstupná časť
SO 02 Telocvičňa- pavilón praxe
Predmetom pre stavebné úpravy na objekte SO - 01 v rozsahu:
Kŕčok A
Kŕčok A, slúži ako veterinárna ambulancia a ako učebňa vyučovania praktických cvičení, kde je nutné vykonať stavebné úpravy tak, aby vznikli nepriechodné miestnosti a zväčšila sa ich kapacita. Stavebnými úpravami sa získa samostatná miestnosť pre ambulantnú časť a miestnosť, ktorá bude slúžiť ako operačná sála.
Na skvalitnenie vyučovania praktických cvičení sa plánuje zriadiť miestnosť určená na sušenie byliniek. Na zriadenie takejto sušiarne je potrebné zrekonštruovať sklad pri školskej záhrade - potrebná rekonštrukcia elektrických rozvodov a s tým súvisiace stavebné práce - výmena okenných otvorov v priestoroch krčku - sušiareň bylín, úpravy v priestore interiéru, omietky opravovaných častí, podlahy, napojenie stropných svietidiel v nových podhľadoch, realizovaním novej elektroinštalácie, realizácia rozvodov elektro s umiestnením vedenia pod omietku a po povrchu v lištách, práce obkladové v miestnostiach podľa projektovej dokumentácie, výmena vykurovacích telies za nové, radiátory, doplnenie schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením konštrukcie pre plošinu. V miestnosti sušiareň bylín je riešené vetranie a komerčná sušiareň na ovocie, zeleninu, bylinky, ktorá bude v tejto miestnosti zabudovaná. V miestnosti operačná sála je navrhnuté klimatizačné zariadenie, ktorá bude zabezpečovať chladenie a vykurovanie miestnosti.
Kŕčok B
Kŕčok B, slúži ako chemické a veterinárne laboratórium. Stavebné úpravy vnútorných priestorov chemického a veterinárneho laboratória spočívajú vo vybúraní priečky, čím sa dosiahne zväčšeniu priestoru. S uvedenými zmenami súvisí rekonštrukcia rozvodov vody, zemného plynu, elektrickej energie a rozvodov odpadu. Výmena podlahovej krytiny za novú dlažbu, ktor

Rozsah zákazky

V sulade s PD a výkazom výmer

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy dokumentu
8. 10. 2018
29-2017 - (SO01A) 1.Krčok A - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8. 10. 2018
29-2017 - (SO01B) 2.Krčok B - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8. 10. 2018
29-2017 - (SO01D) 3.Krčok D - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8. 10. 2018
29-2017 - (SO01vstup) 4.Vstupné schodisko 1.NP-Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8. 10. 2018
29-2017 - (SO02) 5. Telocvičňa,pavilón praxe - Zadanie s výkazom výmer - na výšku.xls
8. 10. 2018
Architektúra.zip
2. 5. 2019
DOKUMENTY PO PODPISE ZMLUVY.zip
8. 10. 2018
Elektro.zip
8. 10. 2018
Krycí list.xls
8. 10. 2018
Rekapitulácia objektov stavby.xls
8. 10. 2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA -krčok A.pdf
8. 10. 2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA -krčok D.pdf
8. 10. 2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA-krčok B.pdf
8. 10. 2018
SOVŠ Nitra -VZDUCHOTECHNIKA-SO 02 pailon praxe.pdf
8. 10. 2018
Súťažné podklady a výzva_doplnenie.pdf
8. 10. 2018
Súťažné podklady_ Rekonštrukcia priestorov_ SOŠ veterinárnej v Nitre.pdf
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK A.docx
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK A.pdf
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK B.docx
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK B.pdf
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK D.docx
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 01 Školská časť – KRČOK D.pdf
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 02 Telocvičňa -PAVILON PRAXE.docx
8. 10. 2018
tech. správa -SOVŠ Nitra -VZT -SO 02 Telocvičňa -PAVILON PRAXE.pdf
8. 10. 2018
Technické správy.zip
8. 10. 2018
Vykurovanie_vodovod_kanal_plyn.zip
8. 10. 2018
VZT -zoznam strojov a zariadení.docx
8. 10. 2018
VZT -zoznam strojov a zariadení.pdf