Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
9.10.2018 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

485 955,28 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

09.10.2018 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

03.10.2018 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky: „Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti študentov SPŠ – ISzKI Komárno“- stavebné práce je rekonštrukcia a modernizácia školských dielní - odborných učební. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rozsah zákazky

Podľa výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
8.10.2018
0rekap vv.zip
8.10.2018
A 01.zip
8.10.2018
Doplnenie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk.pdf
8.10.2018
EL-1.zip
8.10.2018
PO_komarno_sps_rekonstrukcia.pdf
8.10.2018
Súťažné Podklady - Inováciami k zvýšeniu odbornej pripravenosti študentov SPŠ - ISzKI Komárno.pdf
8.10.2018
Vysvetlenie SP I..pdf