Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
17.2.2021 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

1 868 066,68 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

17.02.2021 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

17.02.2021 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením.

Rozsah zákazky

Modernizované úseky sa nachádzajú na cestách II/593, II/562, II/511, v katastrálnych územiach Nitra, Podhorany, Vráble, Melek, Žitavce, Sokolníky, Drážovce.
Predmetom projektu sú nasledovné 3 stavebné objekty:
• SO 01 Cesta II/593 – Podhorany- Križovatka I/64 Drážovce v staničeniach km (0,000 – 0,389 a 1,710 – 5,755)
• SO 02 Cesta II/562 – od I/64 (železničný most) – Obchod Tóth v staničení km (0,000 – 1,218)
• SO 03 Cesta II/511 – Vráble - hranica okresov NR/NZ v staničení km (49,440 – 54,826).
Celková dĺžka modernizovaných úsekov ciest II. triedy je 11,038 km.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45233140-2 Práce na ceste

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
12.1.2021
Návrh ZoD_Modernizácia NR_II_511 II_593 II_562.docx
12.1.2021
OÚ Nitra - dokumenty.zip
8.2.2021
Súťažné podklady – po úprave 1.docx Lehota predkladania ponúk sa mení z termínu 10.02.2021 do 08,00 hod. na deň 17.02.2021 do 8,00 hod. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17.02.2021 o 10,00 hod. online prostredníctvom aplikácie ZOOM Cloud meeting.
12.1.2021
Súťažné podklady.docx
12.1.2021
Zadanie.zip