Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
25.11.2020 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

871 230,63 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

25.11.2020 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

25.11.2020 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie.

Modernizácia ciest II. triedy rieši zlepšenie parametrov a stavebnotechnického stavu existujúcej cesty podľa priloženej projektovej dokumentácie. Bude to dosiahnuté najmä obnovou povrchu vozovky, vrátane zarezania krajníc a spätným zásypom krajnice odfrézovaným recyklátom - na zabezpečenie lepšieho odtoku povrchovej vody do priekop a násypov, resp. zelených plôch, výmenou cestných zvodidiel vo vybraných úsekoch, úpravou prepadnutých poklopov, výmenou a doplnením zvislého značenia a novým vodorovným značením.

Miestom dodania zákazky je cesta II/511, v katastrálnych územiach Topoľčianky a Zlaté Moravce: SO 01 Cesta II/511 Objekt MO Topoľčianky Križovatka na Žitavany v staničení km (25,876 28,811) a SO 02 Cesta II/511 Okružná križovatka MsÚ Zlaté Moravce Cesta I/65 v staničení km (32,176 34,801). Celková dĺžka modernizovaného úseku cesty II. triedy je 5,56 km.

Podrobný opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby (DSP/DRS).

Rozsah zákazky

SO 01 Cesta II/511 - Objekt MO Topoľčianky - Križovatka na Žitavany
ZÚ: 25,890 (Kilometrovníkové); 25,876 (Kumulatívne)
KÚ: 28,800(Kilometrovníkové); 28,811(Kumulatívne)
DL. = 2,943km

SO 02 Cesta II/511 - Okružná križovatka MsÚ Zlaté Moravce - Cesta I/65
ZÚ: 32,382(Kilometrovníkové); 32,176(Kumulatívne)
KÚ: 35,020(Kilometrovníkové);34,801(Kumulatívne)
DL. = 2,626 km

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45233140-2 Práce na ceste

NUTS

SK0 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
20.10.2020
DSP_DRS_Modernizácia ZM.zip
20.10.2020
Modernizácia vybraných úsekov ciest II. triedy v okrese Zlaté Moravce[zadanie].xlsx
21.10.2020
Stavbné ohlásenie_OÚ Nitra_2020_09_09.pdf
11.11.2020
Súťažné podklady – zmena1.docx
13.11.2020
Súťažné podklady – zmena2.docx
20.10.2020
Súťažné podklady.docx
29.10.2020
Vysvetlenie SP č.1.pdf
29.10.2020
Vysvetlenie SP č.2.pdf
20.10.2020
ZoD_Modernizácia ZM_II_511.docx