Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
11.11.2020 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

620 930,91 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

11.11.2020 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

11.11.2020 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti prízemnej nepodpivničenej budovy dielní pre praktické vyučovania SOŠ techniky a služieb v Nitre, nachádzajúce sa na Ďurčanského 2. Objektu s plochou strechou a členitým pôdorysom, tvoreným štyrmi stavebnými sekciami s prevádzkovým rozčlenením :
1. Sekcia ,, A“ – školiace pracovisko - kozmetika, učebňa, pedikúra
2. Sekcia ,, B“ – školiace pracovisko – kozmetika, prevádzková vybavenosť, učebňa
3. Sekcia ,, C “ – školiace pracovisko – kaderníctvo, prevádzková vybavenosť, učebňa
4. Sekcia ,, D“ – školiace pracovisko - pánske a detské holičstvo, prevádzková vybavenosť,
učebňa,
ktoré zostávajú architektonicky a dispozične nezmenené. Každá zo štyroch prevádzkových sekcií je modulový systém, tvorený priečnymi nosnými stenami na ktorých sú v pozdĺžnom smere stavby uložené stropné prefabrikované panely SPIROL. Tuhosť stavby zabezpečujú stužujúce železobetónové vence a monolitické železobetónové prievlaky.
Hĺbka modulov je 9,90 m; 12,30 m; 14,70 m a 13,50 m, v pozdĺžnom smere 8,70 m, s konštrukčnou svetlou výškou cca 3,60 m. Obvodový plášť je tvorený výplňovým murivom hr. 300 mm z pórobetónového alebo keramického murovacieho materiálu.
Sekciu ,, E“ tvorí príslušenstvo objektu - krytá, kovová pergola, ktorá má aj funkciu komunikačného priestoru v rámci prevádzky objektu a je osadená k jeho južnému a západnému obvodu. Vstupné priečelie objektu je tvorené veľkoplošnými oknami s integrovanými personálnymi vstupmi v každej zo štyroch prevádzkových sekcií.
Rekonštrukčné práce sú zamerané na sanačné práce plochých striech so živičnou krytinou
a realizáciu nového strešného plášťa, tvoreného parozábranou, polystyrenovým betónom do spádu hr. cca 150 mm, tepelnoizolačnou vrstvou na báze minerálnej vlny hr.380 mm, fóliou na báze EPDM, priťažovacou a stabilizačnou vrstvou z plaveného štrku, nového oplechovania atiky, dažďových zvodov z poplastovaného plechu a bleskozvodu.
S

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
17.9.2020
Komplet PD.zip
30.10.2020
Oznamenie o predlzeni lehoty na predkladanie ponuk a oprava SP 3.zip
9.10.2020
Oznámenie o predlzeni lehoty na predkladanie ponuk.zip
26.10.2020
Oznámenie o predlžení lehoty na predkladanie ponúk.zip
17.9.2020
SP Rekonštrukcia dielní pre praktické vyučovania.docx
17.9.2020
Výkaz výmer.zip
30.9.2020
Vysvetlenie SP I..pdf
9.10.2020
vysvetlenie SP II.pdf
9.10.2020
vysvetlenie SP III.pdf
15.10.2020
Vysvetlenie SP IX.pdf
12.10.2020
Vysvetlenie SP VII.pdf
13.10.2020
Vysvetlenie SP VIII.pdf
16.10.2020
Vysvetlenie SP XI.pdf
16.10.2020
Vysvetlenie SP XII.pdf
20.10.2020
Vysvetlenie SP XIII.pdf
26.10.2020
Vysvetlenie SP XIV a oprava výkaz výmer.zip
5.11.2020
vysvetlenie SP XIX.pdf
26.10.2020
Vysvetlenie SP XV a oprava výkaz výmer.zip
26.10.2020
Vysvetlenie SP XVI a oprava výkaz výmer.zip
30.10.2020
vysvetlenie SP XVIII.pdf
10.11.2020
Vysvetlenie SP XX..pdf
9.10.2020
Vysvetlenie sutaznych podkladov IV.zip
9.10.2020
Vysvetlovanie SP V.pdf
9.10.2020
Vysvetlovanie SP VI.pdf
15.10.2020
Vysvetlovanie SP X.pdf
26.10.2020
Vysvetlovanie SP XVII.pdf
9.10.2020
Zadanie.zip