Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
28.10.2020 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

118 028,00 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

28.10.2020 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

28.10.2020 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných koncových zariadení.
Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.

Rozsah zákazky

V zmysle požiadaviek na predmet zákazky v Opise predmetu zákazky a Rámcovej dohody

Druh zákazky

Služby

CPV

64200000-8 Telekomunikačné služby

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
19.10.2020
Oznámenie o predĺžení lehoty_.pdf
19.10.2020
Súťažné podklady – oprava1.docx
21.10.2020
Súťažné podklady oprava 2.zip
30.9.2020
SÚŤAŽNÉ PODLADY.zip
13.10.2020
VYSVETLENIE 1_odpoveď_.pdf