Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Spustené/Vyhlásené

Termín predkladania ponúk
17.12.2020 o 8:00 hod. ostáva 19 dní
Predpokladaná hodnota zákazky

1 779 479,96 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

17.12.2020 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

17.12.2020 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Začiatok úseku časti 1 (Horné Štitáre – Nemčice) sa nachádza v km 25,120 (kilometrovníkové staničenie). Koniec úseku je v km 30,415 (kilometrovníkové staničenie) v intraviláne obce Nemčice. Dĺžka úseku časti 1 je 5,295 km. Začiatok úseku časti 2 (Veľké Ripňany – hranica kraja) sa nachádza v intraviláne obce Veľké Ripňany v km 17,520 a koniec úseku sa nachádza v extraviláne na hranici krajov v km 13,329. Dĺžka úseku časti 2 je 4,191 km. Celková dĺžka modernizácie je 9,486 km. Opis predmetu zákazky je popísaný v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby (DRS) a vo výkaze výmer.

Uchádzač je zároveň povinný postupovať pri vypracovaní svojej ponuky aj v súlade s požiadavkami na predmet zákazky uvedenými v rozpočtoch – nenacenených vo výkazoch výmer, poskytnutých verejným obstarávateľom ako Prílohy týchto súťažných podkladov a ktoré budú tvoriť po nacenení uchádzačom neoddeliteľnú prílohu zmluvy.
Pri zhotovovaní predmetu zákazky je úspešný uchádzač povinný po

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45000000-7 Stavebné práce

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
11.11.2020
1. Vysvetlenie č. 1 - odpoveď.pdf
26.10.2020
17-19911 - Modernizácia cesty II-514 [zadanie].xlsx
20.11.2020
2. Vysvetlenie č. 2 - odpoveď.pdf
25.11.2020
3. Vysvetlenie č. 3 - odpoveď.pdf
26.11.2020
4. Vysvetlenie č. 4 - odpoveď.pdf
26.10.2020
DRS_CESTA_II_514 ZIP.zip
26.11.2020
Náprava - súhlas.pdf
26.11.2020
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 1.pdf
26.11.2020
SP 1 - ZMENA.docx
26.10.2020
SP.pdf
26.10.2020
ZoD.docx