Reverzná podlimitná zákazka

Ukončené

Termín predkladania ponúk
14.2.2020 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

648 366,96 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

14.02.2020 o 09:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

14.02.2020 o 09:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Opis predmetu zákazky:
Objektová skladba: SO 01 Vstupná časť a spojovací kŕčok
SO 02 Školská časť kŕčky
SO 03 Telocvičňa
SO 04 Prestavba kotolne

Cieľom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu výmenou okenných a dverných otvorov, kovových presklených stien a zateplením obvodového plášťa. Zateplením obvodového plášťa a príslušnými stavebnými úpravami sa zvýšia úžitkové a kvalitatívne vlastnosti objektu. Stavebné zásahy do pôvodnej dispozície sú minimálne a obnovou nedochádza k zmene účelu objektu.
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy v rozsahu v súlade s doplňujúcou technickou správou k PD a odsúhlasenou PD:
Búracie práce:
- vybúranie oceľových presklených stien fasády
- vybúranie horných vrstiev podláh vonkajšej časti terasy
- vybúranie vstupných schodísk
- vybúranie vyznačenej časti obvodového muriva
- odstránenie starých malieb a náterov vo vyznačenom rozsahu
- demontáž vyznačených výplňových prvkov drevených a okenných otvorov a presklených stien
- vybúranie starých odkvapových chodníkov okolo budovy
- vybúranie obkladov telocvične – starých tatranský profil
- vybúranie oceľových lávok v suteréne, vybúranie dymovodov

Realizované bude:
- Zateplenie obvodového plášťa vrátane sokľa ( Zateplenie sa uskutoční podľa projektu, technologického predpisu a zásad pre používaný zatepľovací systém)
- Výmena a doplnenie klampiarskych prvkov
- Výmena pôvodných otvorových výplni (Pôvodné okná, dvere a presklené steny sa vymenia za nové plastové. Osadia s vnútorné a vonkajšie parapety) vrátane stavebných úprav s tým súvisiacich
- Výmena odkvapových chodníkov okolo objektov
- Nové stropné podhľady
- Realizácia elektro rozvodov
- Doplnenie schodiska konštrukciou šikmej schodiskovej plošiny pre imobilných, zhotovením základovej konštrukcie plošiny.
- Úprava interiéru telocvične, obklady z tatranského profilu, montáž nových ochran

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45214220-8 Stavebné práce na objektoch stredných škôl

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
15.11.2019
01D-2019-sosv - (A.1) - Vstupná časť a spojovací krčok (Zadanie).zip
21.11.2019
21.11.2019 - NOVE ZADANIE.zip
3.4.2020
Info o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf
1.10.2019
Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu.zip
16.9.2019
PD - ZIP.zip
18.11.2019
Predĺženie lehoty na predkl. ponúk 3.pdf
22.10.2019
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 2.pdf
26.11.2019
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 4.pdf
10.12.2019
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 5 a viazanosti ponúk 1.pdf
14.1.2020
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 6.pdf
22.1.2020
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk 7.pdf
8.10.2019
Predĺženie lehoty na predkl.ponuk.pdf
23.10.2019
SP 3.docx
18.11.2019
SP 4.docx
26.11.2019
SP 5.docx
10.12.2019
SP 6.docx
14.1.2020
SP 7.docx
22.1.2020
SP 8.docx
16.9.2019
SP.docx
8.10.2019
SP-zmena termínu predkladania a otvárania ponúk.docx
22.1.2020
Vysvetl.č.24+Nové zadanie 22.1.2020.zip
28.10.2019
Vysvetlenie č. 14.pdf
23.9.2019
Vysvetlenie č. 1.pdf
4.10.2019
Vysvetlenie č. 10 ODPOVEĎ.pdf
15.11.2019
Vysvetlenie č. 11.pdf
30.10.2019
Vysvetlenie č. 12.pdf
28.10.2019
Vysvetlenie č. 13.pdf
23.10.2019
Vysvetlenie č. 15.pdf
24.10.2019
Vysvetlenie č. 16.pdf
24.10.2019
Vysvetlenie č. 17.pdf
28.10.2019
Vysvetlenie č. 18.pdf
28.10.2019
Vysvetlenie č. 2.zip
15.11.2019
Vysvetlenie č. 20.pdf
21.11.2019
Vysvetlenie č. 23.pdf
22.10.2019
Vysvetlenie č. 3.pdf
24.9.2019
Vysvetlenie č. 4.pdf
1.10.2019
Vysvetlenie č. 5.pdf
22.10.2019
Vysvetlenie č. 6.pdf
25.9.2019
Vysvetlenie č. 7.pdf
23.10.2019
Vysvetlenie č. 8.pdf
4.10.2019
Vysvetlenie č. 9 ODPOVEĎ.pdf
15.11.2019
Vysvetlenie SP č. 19.pdf
3.12.2019
Vysvetľovanie SP č. 25.pdf
16.9.2019
ZADANIE- Rekonštrukcia vstupnej časti školy,krčkov a telocvične - dokončovacie práce, SO....xls
14.2.2020
Zápisnica z otvárania ponúk.pdf
16.9.2019
zmena SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA.zip
24.9.2019
ZOD - II. upravená 24.9.2019.docx
16.9.2019
ZOD - Rekonštrukcia vstupnej časti školy krčkov a telocvične - dokončovacie práce.docx