Reverzná verejná súťaž

Zrušené

Termín predkladania ponúk
18.10.2019 o 9:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

246 966,67 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

18.10.2019 o 09:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

18.10.2019 o 09:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Nadlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK), ktorá bude riešiť energetickú problematiku v 111 zariadeniach NSK: v 21 kultúrnych zariadení, 25 zariadení sociálnych služieb, 63 škôl, 2 polikliniky. Predmetom Nízkouhlíkovej stratégie bude približne 300 verejných budov, doprava (vozový park samosprávy, nakladanie s PHM), zásobovanie vodou a spotreba energií.

Rozsah zákazky

Bližšie info v Súťažných podkladoch - B.1 OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Druh zákazky

Služby

CPV

75112100-5 Projekty rozvoja verejnej správy

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy
18.10.2019
Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky.doc
19.9.2019
SP - Nízkouhlíková stratégia NSK.docx