Reverzná podlimitná zákazka

Zrušené

Termín predkladania ponúk
26. 9. 2019 o 8:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

530 915,59 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

26.09.2019 o 08:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

26.09.2019 o 08:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Predmetom projektu je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prác je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako – autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov.
Budova bola postavená v období 27.3.1913 - 29.11.1913 v historizujúcom slohovom poňatí a nachádza sa v centre mesta na Palatínovej ulici č.13.
Objekt je čiastočne podpivničený s dvoma nadzemnými podlažiami, strecha je manzardová, z časti dodatočne zabudovaná a využívaná na skladovanie. Pôdorys je tvaru “ L “ - s rozmermi 37,4 x 22,0 a 43,6 x 10,5 m. Bola stavaná tradičnou technológiou z tradičných stavebných materiálov. Zvislé konštrukcie sú murované z tehál, hrúbka stien je 300 – 800 mm. Steny v suteréne sú murované, v podkroví sú pôvodné murované steny a deliace steny depozitov majú drevenú nosnú konštrukciu a drevotrieskový obklad. Vodorovné konštrukcie sú z drevených a kovových stropníc. Nad veľkou sálou sú kovové priehradové nosníky. Stropná konštrukcia suterénu je betónová. Stropná konštrukcia nad prízemím (1.NP) a nad 2.NP má drevenú nosnú konštrukciu (zospodu je omietka na rákosie). Konštrukcia strechy je väznicová sústava. Nad hlavnou budovou je strecha manzardová, je zabudovaná skladovými priestormi. Celková výška strechy od rímsy je 10,805 m. Nad ľavým krídlom je kombinovaná pultová - manzardová strecha s výškou konštrukcie 6,51 m. Podkrovný priestor je zabudovaný (skladovacie priestory). Krytina nad celým objektom je pálená - bobrovka na riedke latovanie. Konštrukcia schodiska je schodnicová s kamennými schodiskovými stupňami. Okná a dvere sú drevené. Objekt je napojený na všetky verejné inžinierske siete v okolí stavby a má vlastný zdroj tepla (stacionárny plynový kotol -260kW). Zdroj tepla bude vymenený.

Zastavaná plocha je 971,19 m2
Celková plocha pozemku je 1 643,00 m2

V rámci rekonštrukcie budovy sa vykonajú nasledovné práce, v rámci celej stavby alebo len v časti stavby:
- kompletná

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45212313-3 Stavebné práce na múzeách

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Nie

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy dokumentu
5. 9. 2019
PD Podunajske muzeum Komarno.zip
5. 9. 2019
SP.docx
5. 9. 2019
Zadanie - výkaz výmer.zip
5. 9. 2019
ZOD -Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne -aktualizovaná.docx