Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska

Zrušené

Termín predkladania ponúk
26. 8. 2019 o 10:00 hod.
Predpokladaná hodnota zákazky

549 148,27 EUR

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady

26.08.2019 o 10:00 hod.

Termín pre žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov

26.08.2019 o 10:00 hod.

Vyhodnotenie

najnižšia cena

Limit postupu

Podlimitná zákazka

Opis zákazky

Riešený objekt sa nachádza v existujúcom areáli Polikliniky NSK Šaľa - blok E - bývalá Detská poliklinika. Predmetom
rekonštrukcie je budova súp. č. 833 na pozemku parc. č. 2079, 2090, 2091/1 v k. ú. Šaľa.
Stavebné úpravy zahŕňajú komplexnú rekonštrukciu objektu, prispôsobenie vnútornej dispozície potrebám užívateľov v
súlade so stanovenými štandardami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvorenie priestorových podmienok pre
moderné ambulancie a zázemie lekárov, poskytovanie sociálnych služieb a vytvorenie bezbariérových prístupov.
Predmet zákazky pozostáva z búracích prác vnútorných nenosných priečok, interiérových konštrukcií, demontáže
1/4
fasádnych okien, dverí, vybúrania otvorov vo fasáde, demontáže strešnej hydroizolačnej vrstvy a tepelnej izolácie,
výmeny všetkých ležatých a vertikálnych stúpačiek splaškovej a dažďovej kanalizácie, vrátane rozvodov
vodoinštalačných rozvodov a rozvodov ústredného kúrenia a elektroinštalácie. Nosný systém tvorí železobetónový
skeletový systém obdĺžnikového tvaru pôdorysných rozmerov 38,75m x 15,5 m. Stavebnými prácami sa vytvorí nové
vnútorné dispozičné riešenie.
V súlade s platnou legislatívou a na základe vykonaného energetického auditu budú realizované opatrenia na zvýšenie
energetickej hospodárnosti budov formou zateplenia obvodových múrov a rekonštrukciou plochej strechy s cieľom
zlepšenia energetickej efektívnosti prevádzky budovy v súlade s princípmi energetickej efektívnosti budov uplatňovaných
pre sektor verejných budov.
Predmetom zákazky bude aj elektronický zabezpečovací systém (EZS).
Konkrétny rozsah stavebných prác sa nachádza v projektovej dokumentácii stavby.
Súčasné riešenie dispozície a stavebno-technický stav už neumožňujú ďalšie využívanie týchto priestorov, preto
rekonštrukcia umožní efektívne a plnohodnotné užívanie priestorov.
Navrhovaná rekonštrukcia objektu bude stavebne a prevádzkovo tvoriť nezávisle užívateľské centrum určené pre
integrované zdravotné služby.
Viac informácii je v súťažných pod

Rozsah zákazky

Podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Druh zákazky

Stavebné práce

CPV

45215100-8 Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo

NUTS

SK023 Nitriansky kraj

Elektronická aukcia

Nie

Obrana a bezpečnosť

Nie

Zákazka financovaná z fondov EÚ

Áno

Dokumenty zákazky

Dátum vytvorenia Názov dokumentu Popis prílohy dokumentu
6. 8. 2019
B. 2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY- ZMLUVA O DIELO.docx
30. 10. 2019
oznámenie o zrušení postupu.pdf
6. 8. 2019
Projektová dokumentácia _výkaz výmer.zip
6. 8. 2019
Súťažné podklady.docx
20. 8. 2019
Vysvetlenie 10_odpoveď.zip
20. 8. 2019
Vysvetlenie 11_odpoveď.zip
20. 8. 2019
Vysvetlenie 12_odpoveď.zip
21. 8. 2019
Vysvetlenie 13_odpoveď.zip
13. 8. 2019
Vysvetlenie 4_odpoveď.pdf
13. 8. 2019
Vysvetlenie 5_odpoveď.pdf
14. 8. 2019
Vysvetlenie 6_odpoveď.pdf
14. 8. 2019
Vysvetlenie 7_odpoveď.zip
19. 8. 2019
Vysvetlenie 8_odpoveď.pdf
19. 8. 2019
Vysvetlenie 9_odpoveď.pdf
13. 8. 2019
Vysvetlenie SP 3.zip
8. 8. 2019
Vysvetlenie súťažných podkladov 1.pdf
12. 8. 2019
Vysvetlenie2_odpoveď.zip